Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo  

informujemy że,

 1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Lipowej 71 reprezentowane przez Dyrektora.
 2. dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod@eterneco.eu
 3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:
  • realizacji działań i zadań ustawowych ciążących na Administratorze w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  • realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych Jednostki,
  • w pozostałych przypadkach Pan/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. macie Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej.
 7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@eterneco.eu

https://www.youtube.com/watch?v=XDS4g2hkSX8