Statut

UCHWAŁA NR LVIII/538/23 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dania 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVI/510/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1324).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

 

 

Załącznik do uchwały Nr LVIII/538/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Statut

Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym zwanym dalej GCK jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Dobrzyniewo Duże i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. z 2020 r.poz. 194./;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./;
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120);
 • niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą GCK jest Dobrzyniewo Duże, a terenem działania jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw w związku z wymianą kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. 1. Organizatorem jest Gmina Dobrzyniewo Duże.

2. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad GCK sprawuje Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działania Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym

 

§ 5. 1. GCK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie, zaspakajania jego potrzeb kulturalnych.

2. GCK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej gminy Dobrzyniewo Duże, uwzględniając politykę kulturalną państwa na podstawie własnego programu opartego o zapotrzebowanie społeczeństwa gminy i akceptowanego przez właściwą komisję Rady Gminy.

§ 6. Podstawowym celem działania GCK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

§ 7. Do podstawowych zadań GCK należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. promocja turystyki w Gminie Dobrzyniewo Duże;
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturalnych;
 4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 6. rozpoznanie rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, w tym promujących turystykę w gminie;
 7. realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie;
 8. tworzenie warunków do powszechnego uprawiania i rozwoju kultury fizycznej oraz systematycznego podnoszenia poziomu sportowego wśród społeczności lokalnej.

§ 8. Realizacja zadań określonych w § 7 odbywa się głównie poprzez:

 1. organizację spektakli, koncertów, wystaw i odczytów;
 2. prowadzenie nauki języków obcych;
 3. organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych;
 4. organizację warunków i wsparcie zespołów artystycznych;
 5. koordynację działalności zespołów folklorystycznych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże;
 6. prowadzenie klubów zainteresowań według społecznego zapotrzebowania;
 7. zaspakajanie wszelkich innych zbiorowych potrzeb kulturalnych;
 8. organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
 9. promowanie sportowego stylu życia i rekreacji wśród mieszkańców gminy;
 10. nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych;
 11. dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury;
 12. działalność informacyjną w temacie kultury, sztuki i innych dziedzin skierowanych na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej;
 13. organizowanie działalności wydawniczej i publikacyjnej o tematyce związanej z Gminą Dobrzyniewo Duże, a w szczególności dotyczącej:
 14. a) kultury lokalnej,
  b) pielęgnowania osiągnięć sztuki ludowej,
  c) promocji twórczości mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże,
  d) informowania o osiągnięciach mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże,
  e) kreowania jedności społeczności lokalnej;

 15. integrację kulturalną osób niepełnosprawnych;
 16. prezentowanie dorobku kulturalnego Gminy Dobrzyniewo Duże na terenie Polski i za granicą poprzez uczestnictwo w festiwalach, przeglądach i innych imprezach o charakterze kulturalnym;
 17. realizowanie nagrań radiowych, fonograficznych, telewizyjnych i wideo, realizowanie innych form zapisu i odtwarzania dźwięku;
 18. organizowanie szkoleń, seminariów, plenerów, kursów, warsztatów, wystaw itp.;
 19. opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych z zakresu swojej działalności;
 20. aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez współuczestnictwo w organizowanych przez nią działaniach.

§ 9. Do realizacji celów statutowych GCK może nawiązywać współpracę z innymi instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi, związkami twórców, fundacjami i stowarzyszeniami.

§ 10. GCK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

 1. wynajmować salę wraz z pomieszczeniami dla różnych uroczystości, zebrań, spotkań;
 2. wypożyczać sprzęt i naczynia;
 3. organizować imprezy zlecone (okolicznościowe, urzędowe);
 4. prowadzić sprzedaż rękodzieła artystycznego, książek i innych przedmiotów artystycznych.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 11.1.Pracą GCK kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

2.Dyrektor zrządza całokształtem działalności i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 12.Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:

 1. dbałość o realizację zadań określonych w rozdziale II;
 2. podejmowanie decyzji odnośnie GCK zgodnie z prawem i statutem;
 3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników GCK;
 4. określenie wewnętrznej organizacji pracy GCK, zakresu czynności pracowników;
 5. opracowywanie i realizacja planów finansowo-rzeczowych zgodnie z posiadanymi środkami;
 6. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa;
 7. współpraca z Urzędem Gminy w Dobrzyniewie Dużym, Radą Gminy Dobrzyniewo Duże, Komisjami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§ 13. 1. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym jest instytucją kultury i prowadzi działalność finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Przychodami GCK są:

 1. dotacje z budżetu gminy,
 2. dotacje z budżetu Państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego;
 3. darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł;
 4. odsetki bankowe;
 5. dochody z prowadzonej bieżącej działalności;
 6. dochody z działalności innej niż kulturalna wskazanej w niniejszym statucie.

3. GCK może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie twórczości, handlu i usług, a w szczególności:

 1. organizacji imprez zleconych, szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań okolicznościowych;
 2. wypożyczania dekoracji, kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego wyposażenia;
 3. wynajmowania przestrzeni na cele reklamowe;
 4. usług poligraficznych, graficznych, reklamowych;
 5. wynajmowania i wydzierżawiania powierzonego mienia;
 6. świadczenia usług gastronomicznych;
 7. prowadzenia sprzedaży wyrobów artystycznych, książek i innych wydawnictw;
 8. impresariatu artystycznego;
 9. działalności szkoleniowej i promocyjnej;
 10. prowadzenia kursów artystycznych oraz innej działalności z zakresu oświaty pozaszkolnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Działalność, o której mowa w §13 ust.3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

5. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności i utrzymania obiektów.

6. GCK posiada odrębny rachunek bankowy.

7. Podstawą gospodarki finansowej GCK jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora GCK z uwzględnieniem rocznej dotacji.

8. Roczne sprawozdanie z działalności GCK jest sporządzane w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14. Statut GCK nadaje Rada Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 15. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie ustalonym dla jego nadania.